Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle leveringen en diensten van Klinkbouw zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdrachtgever: een natuurlijk persoon, vereniging van eigenaren, instelling of bedrijf die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: Klinkbouw, gevestigd aan de Rooseveltstraat 86 te Leiden.

1.3 Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten aangegaan door Klinkbouw, hierna te noemen opdrachtnemer, gevestigd te Leiden.

1.5 Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht accepteert opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige door opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zullen alsdan met uitsluiting van andere voorwaarden, welke dan ook, op een door opdrachtnemer gedane offerte en/of op een aan haar gegeven opdracht van toepassing zijn.

Artikel 2 - Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijs aanbiedingen en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Afwijking van de bepalingen van deze voorwaarden wordt door partijen schriftelijk vast gelegd.

Artikel 3 - Aanbod

3.1 Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of per e-mail gedaan, tenzijspoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vanaf die datum14 dagen geldig.

3.3 Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

3.4 Het aanbod vermeldt wanneer vermoedelijk met het werk kan worden gestart en bevat zo mogelijk een aanduiding van de geschatte duur van het werk.

3.5 Het aanbod geeft inzicht in de prijs en/of in de toepasselijke prijsvormingsmethode: aanneming, richt prijs of regie.

a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waar voor het werk zal worden verricht.

b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de op drachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.

c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de op drachtnemer een nauwkeurige opgave van de prijs factoren (o.a. het uurtarief en de eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

3.6 Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door middel van een bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.

4.2 Indien de opdrachtgever zonder schriftelijke aanvaarding van het aanbod de opdrachtnemer een aanvang laat maken met het uitvoeren van de werkzaamheden, wordt de opdrachtnemer geacht het aanbod conform de offerte te hebben aanvaard.

Artikel 5 – Verplichtingen van de opdrachtnemer

5.1 De opdrachtnemer zal het overeengekomen werk goed en deugdelijk uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Eventuele financiële gevolgen van onvoorziene wijzigingen in de voor schriften tussen datum van het aanbod en de datum van aanvang met de uitvoering van het werk zullen worden verrekend. Dit is echter alleen toegestaan wanneer de opdracht nemer de opdrachtgever van de wijziging en financiële gevolgen tevoren op de hoogte heeft gesteld en de opdrachtgever de gelegenheid heeft gegeven in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 - Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.

6.2 De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals vergunningen en de voor het werk te verschaffen gegevens.

6.3 De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.

6.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door een derde uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.

6.5 Door ondertekening van de offerte stemt opdrachtgever ermee in dat een foto van het project wordt afgebeeld op onze website en dat vanaf 2 weken vóór aanvang tot 2 weken na uitvoering van de werkzaamheden een reclamebord voor of aan de woning zal worden gemonteerd.

Artikel 7 - Tarieven en meerwerk

7.1 Het standaard uurtarief is m.i.v. 1 januari 2011 vastgesteld op €48,50 exclusief BTW.

7.2 Voorrijkosten € 45 exclusief BTW.

7.3 Avond- en weekendtoeslag 50 %

7.4 Bij bovenstaande tarieven en uitgebrachte offertes zijn, tenzij expliciet benoemd, niet inbegrepen: materieelkosten, reis- en parkeerkosten en kosten voor vergunningaanvragen.

7.5 Wanneer bedragen in rekening worden gebracht voor steigerhuur of steigerkosten, is het mogelijk dat uiteindelijk door opdrachtnemer wordt gekozen voor andere klimmaterialen zoals ladders of ladderbanken. Hierdoor zijn de steigerkosten weliswaar lager maar nemen in verhouding de arbeidsduur en dus ook de kosten van de werkzaamheden toe. De kosten zoals vermeld in de offerte worden daarom door opdrachtnemer niet verlaagd wanneer hier sprake van is.

Artikel 8 - Beëindiging van de overeenkomst

8.1 Bij opzegging door de opdrachtgever of indien de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de overeenkomst de opdrachtgever is toe te rekenen, zal deze alle reeds door haar in het kader van de opdracht gemaakte kosten (aanschaf grondstoffen, materialen, loonbetalingen) hebben te vergoeden, alsmede bij wege van schadeloosstelling vijfendertig procent van het met haar overeengekomen totaalbedrag tegen hetwelk zij de opdracht zou uitvoeren. In een dergelijk geval zal een opdrachtgever Klinkbouw voorts hebben te vrijwaren ingeval van vorderingen van derden, te maken hebbende met de desbetreffende annulering.

8.2 Betaling door een opdrachtgever van datgene dat in het eerste lid van dit artikel is bepaald laat het recht aan Klinkbouw onverlet om daarnaast van deze betaling te vorderen van het gehele door haar door een annulering geleden schade.

8.3 Tenzij tussen partijen anders werd overeengekomen, geven het al dan niet verlenen van subsidies, het al dan niet verkrijgen van financieringen, alsmede onvoorziene omstandigheden, aan een opdrachtgever nimmer een recht om tot het annuleren door hem/haar van een aan Klinkbouw gegeven opdracht te komen.

Artikel 9 - Uitbesteding van werkzaamheden aan derden.

Het is te allen tijde aan opdrachtnemer toegestaan om in het kader van de uitvoering van een opdracht werkzaamheden door een derde, dan wel derden, te laten verrichten. Opdrachtnemer blijft eindverantwoordelijk voor de geleverde werkzaamheden en materialen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 De opdrachtnemer is aansprakelijk voor de directe schade die tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw, inventaris, of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

102 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet, schuld of verwijtbaar handelen van de opdrachtgever of binnen diens risicosfeer valt.

10.3 In geval de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig terzake heeft gewaarschuwd en de opdrachtgever desalniettemin uitvoering van werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond/werkwijze heeft verlangd, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.

10.4 Indien de aanvang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in artikel 6.4 of door andere aan de opdrachtgever toerekenbare omstandigheden, moet de voor de opdrachtnemer verband houdende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.

10.5 De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn verlangd, behoudens indien de

gebreken voor de opdrachtnemer kenbaar waren en hij verzuimd heeft de opdrachtgever hierop te wijzen.

10.6 In geval van aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, is deze nimmer gehouden een hoger bedrag te vergoeden dan het totale overeengekomen bedrag van de opdracht. In geval de opdrachtnemer voor de betreffende schade is verzekerd, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar in het desbetreffende geval zal worden uitgekeerd.

10.7 De aanwezigheid van asbest kan gezondheidsrisico’s opleveren tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Indien asbesthoudende materialen worden aangetroffen zullen deze tegen meerprijs door een gespecialiseerd bedrijf op veilige wijze worden verwijderd. De kosten hiervoor zijn niet in offertebedragen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 11 - Oplevering

11.1 Indien de opdrachtnemer aan de opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

11.2 Indien de opdrachtgever het werk niet binnen een termijn van veertien dagen na kennisgeving als bedoeld in het eerste lid van dit artikel keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

11.3 De kennisgeving van de opdrachtnemer dat het werk klaar is als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kan bestaan uit een schriftelijke mededeling dan wel uit het toezenden van een eindfactuur.

11.4 De opdrachtgever wordt tevens geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard indien de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

11.5 Indien partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt vooraf door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever meegedeeld of het werk op deze datum klaar is om te worden opgeleverd. De opdrachtgever dient op die datum het werk te keuren en aan te geven of het werk al dan niet onder voorbehoud wordt aanvaard. Zo nodig worden afspraken gemaakt over herstellen of aanpassen van het opgeleverde.

10.6 Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk opgeleverd op of omstreeks deze datum, overeenkomstig de in dit artikel aangegeven wijze. Levertijden en een verwachte opleveringsdatum worden indien vermeld zo nauwkeurig mogelijk opgegeven door opdrachtnemer; bij een eventuele overschrijding van de levertijd of opleveringsdatum is opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd.

10.7 Indien door ziekte, te late levering van bouwmaterialen, weersomstandigheden of andere oorzaken waar opdrachtnemer geen invloed op heeft een gedeelte van de werkzaamheden die zijn vermeld in een offerte niet kan worden uitgevoerd is opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervoor in mindering te brengen op de eindfactuur en de werkzaamheden op te leveren voor het gedeelte dat wel is uitgevoerd/geleverd. In overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever kan dan worden bepaald of deze zaken na oplevering alsnog worden uitgevoerd of geleverd.

Artikel 12 – Zekerheiden betalingsverplichtingen

12.0 Gedurende de looptijd van de offerte/order, behoudt opdrachtnemer zich, bij gewijzigde of onvoldoende dekking door de kredietverzekeringsmaatschappij het recht voor de (betalings)voorwaarden te wijzigen. Indien daarover geen overeenstemming kan worden bereikt, behouden wij ons het recht voor de levering van materialen of uitvoering van werkzaamheden te annuleren. Klinkbouw is dan niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.

12.1 Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken en reeds uitgevoerde werkzaamheden/geleverde materialen te factureren. Dit betekent ook dat opdrachtnemer bij niet tijdige betalingen leveringen en/of diensten op kan schorten, totdat de achterstand en het restant van de aanneemsom in zijn geheel bij vooruitbetaling zijn voldaan.

12.2 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast eventuele verschuldigde rente worden er ook administratiekosten in rekening gebracht van €35 exclusief BTW per wekelijkse betalingsherinnering. Wanneer na twee herinneringen een openstaande post niet is betaald door opdrachtgever, komen verstrekte kortingen te vervallen.

12.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt standaard een betalingmodel waarbij 35% van de aanneemsom door opdrachtgever dient te worden betaald bij opdrachtbevestiging. Nadat de opdrachtgever de offerte heeft ondertekend of mondeling opdracht heeft gegeven wordt hiervoor automatisch een factuur gestuurd. Voor de tweede deelbetaling van 35% ontvangt opdrachtgever ongeveer 2 weken voor aanvang van de werkzaamheden of de start van de productie van kozijnen, ramen, deuren of isolatieglas een factuur welke uiterlijk op de rekening van opdrachtnemer dient te zijn bijgeschreven op de dag voorafgaand aan de startdatum van de werkzaamheden of productiedatum. De factuur voor de laatste deelbetaling wordt aan de opdrachtgever gestuurd na uitvoering van de werkzaamheden. Ook wanneer bij een oplevering herstelpunten/aanpassingen worden verlangd door opdrachtgever is het niet toegestaan een deelfactuur geheel of gedeeltelijk niet te betalen. Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 7 dagen.

12.4 De opdrachtnemer is gerechtigd bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever de werkzaamheden te onderbreken.

12.5 De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste vordering van opdrachtgever op opdrachtnemer.

12.6 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd omde opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 3% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend.

12.7 Bij elke overschrijding van een opdrachtgever van de hierin gestelde betalingstermijn is Klinkbouw voorts gerechtigd om van deze de betaling te vorderen van alle kosten, die door haar buiten zowel als in rechte gemaakt dienen te worden om de voldoening van haar vordering(en) te verkrijgen, waaronder in elk geval zijn begrepen de honoraria van eventuele door haar ingeschakelde advocaten, procureurs, zaakwaarnemers, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. De buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €200 per geval.

12.8 Betalingen strekken eerst tot voldoening van de verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende buitengerechtelijke kosten. Daarna komen de betalingen in mindering op de hoofdsom.

Artikel 13 - Eigendoms- en auteurrechten

13.1 De door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, calculaties en dergelijke blijven zijn eigendom.

13.2 Alle gevestigde rechten met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

13.3 De geleverde goederen blijven eigendom van opdrachtnemer zolang opdrachtgever één of meer facturen onbetaald laat.

Artikel 14 - Verjaring en verval

14.1 Een rechtsvordering wegens een gebrek in het opgeleverde werk verloopt na twee jaar nadat de opdrachtgever heeft geprotesteerd of redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn.

14.2 Elke vordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever vervalt, indien zij niet binnen één maand na het constateren van de schade schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar wordt is gemaakt en indien zij niet binnen twee jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt

Artikel 15 - Toepasselijk recht

15.1 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Garantie op isolatieglas

Op uw isolatieglas is standaard een garantie gedurende een periode van 10 jaar van toepassing volgens bepalingen van de producent. Deze garantie houdt in dat géén vermindering van doorzicht of een grauwwaas zal optreden (bijvoorbeeld door inwendige aanslag, condensatie of aantasting van de al dan niet gecoate glasbladen). Deze garantie wordt verstrekt indien:

Isolatieglas verticaal wordt geplaatst in een verblijfgebouw zoals een woning of kantoor. Het glas wordt geplaatst volgens de eisen in NEN 3576 en de richtlijnen in NPR 3577 of een door de leverancier goed te keuren vergelijkbare methode. De ruit in de oorspronkelijke aangebrachte staat wordt gehouden. Dit betekent dat het onderhoud aan het raam moet worden uitgevoerd volgens de OAD ’81 [Onderhoud Afdichting Dubbelglas], de NPR 3577 en de ruit niet mag worden blootgesteld aan extreme thermische, chemische of andere omstandigheden. De garantie vervalt indien deze niet zijn nagekomen of indien er onvoldoende onderhoud aan de sponningafdichtingen is gepleegd. Ten alle tijde moet worden voorkomen dat water in de sponning kan dringen en daarin achterblijft. Bovendien mag het glas niet worden beplakt of beschilderd. Van de garantie zijn uitgesloten: schade ten gevolge van glasbreuk; vertekeningen bij doorzicht of reflectie die horen bij normale eigenschappen van glas, gewone maatafwijkingen en natuurlijke temperatuur- en drukverschillen; kleurverschijnselen, in de vorm van banden of patronen als neveneffect van (zon)licht op glas.

Deze garantie verplicht ons uitsluitend tot het gratis leveren van een nieuwe eenheid aan het adres vermeld in de factuur betreffende de oorspronkelijke levering, alsmede een plaatsingsvergoeding tot een maximum van €13,50 per m2. Een vervangen ruit wordt slechts overeenkomstig het bovenstaande gegarandeerd gedurende de resterende garantieperiode geldend voor de oorspronkelijk geleverde ruit. Gevolgschade, d.w.z. alle schade die niet rechtstreeks op het geleverde/geplaatste glas betrekking heeft, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Geen garantie wordt verleend indien de facturen niet of niet volledig zijn voldaan. In het geval van een klacht dient u het garantiecertificaat samen met de betreffende factu(u)r(en) te overleggen. Deze garantie is beperkt tot 3 jaar voor isolerende beglazing bestemd voor rollend materieel.

Van de garantie is uitgesloten alle schade aan de eenheid veroorzaakt door:

· Bouwtechnische oorzaken, zoals verzakkingen van het gebouw waardoor zich spanningen in het glas voordoen

· Het aanbrengen van veranderingen in de structuur van de dubbelglaseenheid (hierbij inbegrepen: beplakken met folie, schilderwerk op het glas, e.d.)

· Thermische oorzaken. Grote temperatuurverschillen door gedeeltelijke verwarming.

Geen garantie wordt verleend voor:

· Breuk

· Eenheden met 1 of meer bladen figuur of draadglas

· Eenheden met kruisroeden, glas-in-lood, e.d.

· Eenheden bestemd voor niet-verticale plaatsing

· Eenheden bestemd voor industrieel gebruik, inclusief zwembaden, tenzij anders overeengekomen

· Zichtbaar zijn van kleurpatronen als gevolg van interferentie

· Vertekeningen, zowel bij doorzicht als reflectie, voortkomende uit eigenschappen die inherent zijn aan glassoorten en/of combinatie van luchtdruk, temperatuur, etc.

· Onvolkomenheden/afwijkingen in de dubbelglaseenheid dan wel in de samenstellende delen daarvan, die vallen binnen de tolerantiegrenzen, genoemd in de NEN3576 en de NEN3264

Artikel 17 - Garantie opschilderwerk en houtrotherstel

17.1 Tenzij anders vermeld geldt een garantie van 1 jaar op schilderwerk en houtrotreparaties. Deze garantie is tegen meerprijs uit te breiden tot 5 jaar. Opdrachtgever dient hiervoor binnen 4 weken na uitvoering van de werkzaamheden schriftelijk of per e-mail aan te geven dat zij van de uitbreiding van de garantie gebruik wil maken. De (deel)betaling van het onderhoudsabonnement dient uiterlijk 10 weken na oplevering van de werkzaamheden te zijn bijgeschreven op rekening van opdrachtnemer. Bij beëindiging van het onderhoud door opdrachtgever of wanneer de betaling(en) niet tijdig door opdrachtnemer zijn ontvangen vervalt ook de verlengde garantie en is de standaard garantie van toepassing.

Opdrachtnemer garandeert:

1. dat eventuele gebreken van het schilderwerk of de houtrotrepararaties gedurende de garantietermijn, op voorwaarden zoals hieronder vermeld zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met de uitgevoerde werkzaamheden.

2. dat het uitgevoerde schilderwerk voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren; dat het aangebrachte muurverfsysteem niet op hinderlijke wijze zal verkleuren of afpoederen.

3. dat het uitgevoerde schilderwerk wordt aangebracht met behulp van een correct applicatiesysteemen/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.

4. Bij eenmalig schilderwerk en of houtrotreparaties met een niet-aflopende garantie bedraagt de garantie maximaal 100% van de aanneemsom, voor de gehele garantietermijn waarvoor het werk c.q. delen van het werk is/zijn aangenomen, respectievelijk is/zijn verricht.

5. Voor transparante beitsen en vernissen geldt te allen tijde een garantietermijn van ten hoogste 1 jaar.

17.2 De garantie is beperkt tot ten hoogste het bedrag gelijk aan de som, waarvoor het werk c.q. delen van het werk is/zijn aangenomen, respectievelijk is/zijn verricht. Uitgedrukt in percentages van de aanneemsom, respectievelijk van de prijs van het werk is het aandeel van de opdrachtnemer in de kosten van dit herstel als volgt gemaximeerd:

1. in alle gevallen in het eerste jaar 100%.

2. bij een garantie duur van twee jaar: het tweede jaar 50%.

3. bij een duur van drie jaar: het tweede jaar 65%, het derde jaar 35%.

4. bij een duur van vier jaar: het tweede jaar 75%, het derde jaar 50%, het vierde jaar 25%.

5. bij een duur van vijf jaar: het tweede jaar 80%, het derde jaar 60%, het vierde jaar 40%, het laatste jaar 20%.

17.3 De garantie wordt alleen verstrekt als er een volledig verfsysteemwordt aangebracht. Deze garantie wordt afgegeven onder de voorwaarden zoals vermeld in artikel 18 t/m22.

Artikel 18 - Expositie / onderhoud

18.1 De expositie van de gebruikte materialen zal plaatsvinden onder omstandigheden en gebeurtenissen, welke ter plaatse van het object als normaal zijn aan te merken, terwijl wordt uitgegaan van ongewijzigd gebruik van het object volgens zijn bestemming en het gebruik op het moment van uitvoering van het werk.

18.2 Indien een relevante verandering optreedt in de omgeving en de invloed ervan op het werk, vervalt de garantie.

18.3 Bij meermalig onderhoud dienen overschilderbeurten en adequate inspecties/ controles te worden uitgevoerd. De inspecties en controles vinden op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer plaats. Indien deze jaarlijkse controles niet plaats vinden vervalt de garantie.

18.4 Om garantie op het buitenschilderwerk te kunnen geven dient het binnenschilderwerk in goede staat te zijn, en andersom. De staat van het binnenschilderwerk is nog veel belangrijker dan die van het buitenschilderwerk. Houtrot ontstaat vaak door kiertjes, losgelaten kitvoegen of open verbindingen waardoor vocht in het hout komt en vervolgens het binnen- en het buitenschilderwerk en het hout aantast. Vooral in de winter wordt in de woning nogal wat waterdamp geproduceerd in woningen. Slecht geschilderde ramen en kozijnen zorgen ervoor dat deze damp vooral condenseert in de openstaande verbindingen van houten stijlen en dorpels Hierdoor kan houtrot onstaan. Wanneer de verf en kit in goede staat blijven voorkomt dit de indringing van vocht en het rotten van houten kozijnen, ramen en deuren.

18.5 Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om er voor te zorgen dat ter plaatse van uitgevoerde houtrotreparaties en na het plaatsen van nieuwe kozijnen, ramen en deuren deze binnen 8 weken worden voorzien van een compleet verfsysteem van minimaal twee grondverf- en/of voorlaklagen en een laag hoogglansverf. Wanneer dit niet tijdig is gebeurd vervalt de garantie

Artikel 19 - Productgarantie bitumineuze dakbedekking

De garantie houdt in dat er 10 jaar garantie wordt gegeven op de waterdichtheid van het dakbedekkingsmateriaal. Deze productgarantie dekt de kosten van vervanging inclusief de kosten voor het verwijderen en afvoeren en aanbrengen van nieuwe dakbedekking. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het periodieke onderhoud en dient er voor te zorgen dat afvoeren niet verstopt raken. Indien als gevolg van verstopte afvoeren lekkage ontstaat valt dit niet binnen de garantie.

Artikel 20 - Uitsluitingen

20.1 Niet voor rekening van de opdrachtnemer komen:

directe of indirecte gevolgschadegebreken, van welke aard en omvang dan ook, voortkomend uit herstelwerkzaamheden verricht niet in opdracht van de opdrachtgever. Alle overige gebreken veroorzaakt door: externe factoren waarvan het zich voordoen niet kon worden voorzien bij de totstandkoming van de offerte en/of bij de uitvoering van de schilderwerkzaamheden; verborgen gebreken in de oppervlakte, waaronder tevens te verstaan gebreken ontstaan door bouwtechnische oorzaken;toedoen van derden, dan wel door opdrachtgever of diens personeel; natuurrampen, brand, hinder uit nabuurschap en milieuhinder; vrijstaande muren en schouwen al dan niet alzijdig geschilderd.

20.2 Iedere vorm van gebreken, die aanspraak kan geven op herstel, dient onverwijld schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer te worden gemeld. De datumvan ontvangst van dit schrijven geldt als ingangsdatum van de claim. Bij niet-correcte melding vallen gebreken, ontstaan door niet tijdig kunnen bijwerken en/of repareren van deze gebreken, niet onder de dekking van deze garantie.

20.3 Garantiewerkzaamheden dienen door opdrachtnemer, of een door opdrachtnemer aangewezen bedrijf, uitgevoerd te worden. De garantie vervalt als opdrachtgever zonder overleg met opdrachtnemer zelf (herstel-) werkzaamheden heeft uitgevoerd of laten uitvoeren door een derde. Opdrachtgever verplicht zich eventueel geconstateerde gebreken, die het herstel van gebreken vallend onder deze garantie kunnen beïnvloeden, voor eigen rekening onverwijld te repareren.

Artikel 21 - Eigendomsovergang

20.1 In geval van eigendomsovergang van het betreffende object of objecten zal de garantie vervallen.

Artikel 22 - Controle / Inspectie

22.1 De opdrachtgever zal ten allen tijde, zowel tijdens de uitvoering van het werk als daarna, controle en/of inspectie door of namens opdrachtnemer mogelijk maken.

Artikel 23 - Financiële verplichtingen

23.1 De opdrachtgever kan aan deze garantiebepalingen geen rechten ontlenen dan nadat aan alle verplichtingen jegens de opdrachtnemer is voldaan. Een beroep op deze garantiebepalingen geeft opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten.

© Klinkbouw | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.klinkbouw.nl